Bu Dua İle Rızık Kapıları Sonuna Kadar Açılır/ Vakıa suresi

Bu Dua İle Rızık Kapıları Sonuna Kadar Açılır. Ne yaparsak rızkımız artar?

Bismillahirrahmanirrahim

İza veka’atilvaki’a. Leyse livak’atiha kazibeh. Hafıdatun rafi’a. İza ruccetil’ardu recce. Ve bussetilcibalu besse. Ve fekanet hebaen munbesse.

Ve kuntum ezvacen selasete. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymene. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’eme. Vessabikunessabikun. Ulaikelmukarrabun.

Fiy cennatin na’ıym. Sulletun minel’evveliyn. Ve kaliylun minel’ahıriyn. ‘ala sururin medune. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyn. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledun.

Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıyn. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifun.

Ve fakihetin mimma yetehayyerun. Ve lahmi tayrin mimma yeştehun. Ve hurun ‘ıyn. Keemsalillu’luilmeknun. Cezaen bima kanu ya’melun.

La yesme’une fiyha lağven ve la te’siyme. İlla kıylen selamen selame. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyn.

Fiy sidrin mahdud. Ve talhın mendud. Ve zıllin memdud. Ve main meskub. Ve fakihetin kesiyre. La maktu’atin ve la memnu’a. Ve furuşin merfu’a. İnna enşe’nahunne inşae. Fece’alnahunne ebkare. ‘Uruben etrabe. Liashabilyemiyn. Sulletun minel’evveliyn.

Ve sulletun minelahiriyn. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimal. Fiy semumin ve hamiym. Ve zıllin min yahmum. La baridin ve la keriym.

İnnehum kanu kable zalike mutrefiyn. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıym.

Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usun. Eve abaunel’evvelun. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyn.

Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lum. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun.

Leakilune min şecerin min zakkum. Femaliune minhelbutun. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiym. Feşaribune şurbelhiym.

Haza nuzuluhum yevmeddiyn. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun. Efereeytum ma tumnun.

Eentum tahlukunehu em nahnulhalikun. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyn.

‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemun. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerun.

Efereeytum ma tahrusun. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’un. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehun. İnna lemuğremun. Bel nahnu mahrumun. Efereeytumulmaelleziy teşrebun. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilun.

Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurun. Efereeytumunnarelletiy turun. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiun.

Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyn. Fesebbih bismi rabbikel’azıym. Fela uksimu bimevakı’ınnnucum.

Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıym. İnnehu lekur’anun keriym. Fiy kitamin meknun. Lya yemessuhu illelmutahherun. Tenziylun min rabbil’alemiyn.

Efebihazelhadiysi entum mudhinun. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibun. Felevla iza beleğatilhulkum. Ve entum hıyneizin tenzurun.

Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırun. Felevla in kuntum ğayre mediyniyn.

Terci’uneha in kuntum sadikıyn. Feemma in kane minelmukarrebiyn. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıym. Ve emma in kane min ashabilyemiyn.

Feselamun leke min ashabilyemiyn. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyn. Fenuzulun min hamiym. Ve tasliyetu cahıym. İnne haza lehuve hakkulyakıyn. Fesebbih bismi rabbikel’azıym.

Vâkı’a Suresi anlamı

1-2. Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.
3-4-5-6-7. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.
8. Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!
9. Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!
10-11. (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah’a) yaklaştırılmış kimselerdir.
12. Onlar, Naîm cennetlerindedirler.
13-14. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.
15-16. Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın