Dursun Ali Erzincanli – Efendim

Arif Nihat Asyanın Natında Natını Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar diyerek övgüyle bahsettiği eşsiz şiir,Günümüz Türkçesiyle, Nât-ı Gâlip…

EFENDİM!…
Sultân-ı rüsûl, şâh-ı mümeccedsin Efendim!…
Resullerin sultanı, övülenlerin şahı Efendim!
Bîçârelere devlet-i sermedsin Efendim!…
Çaresizlere daimi devletsin Efendim!
Dîvân-ı İlâhîde ser-âmedsin Efendim!…
Huzuru İlahide, en önde gelensin Efendim!
Menşûr-ı leamrüke müeyyedsin Efendim!…
Ömrün hakkı için ayetine mazharsın Efendim!

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim!

Tâbiş-geh-i ervâh-ı mücerred güherindir
Parıltılı ruhlar arasında yerin cevherdir
Mâlişgeh-i ruhsâr-ı melik hâk-i derindir
Kapı eşiğin, meleklerin yüz sürdüğü yerdir…
Ayîne-i dîdâr-ı tecellî nazarındır
Senin baktığın yerleri yüzün nurlandırır
Bû Bekr Ömer, Osmân ü Ali yârlarındır
Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali dostlarındır.

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim!

Hutben okunur minber-i iklîm-i bekâda
Minberde hutben okunur, alem-i bekâda
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i cezâda
Mahkemede hükmün tutulur, yevm-i cezâda
Gülbâng-i kudûmun çekilir Arş-ı Hudâda
Salavat-ı şerifen çekilir, arş-ı Hudâda
Esmâ-i Şerîfin anılır arz u semâda
Güzel isimlerin anılır, arz ve semâda

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim!

Ol dem ki velîlerle nebîler kala hayrân
O an ki velilerle nebiler sana hayrân
Nefsî deyü dehşetle kopa cümleden efgân.
Nefsi deyip dehşetle kopsa herkesde figân
Yes ile usâtın ola ahvâli perîşân.
Ümitsizlik içinde günahkarların hali perişan.
Düstûr-ı şefâatle senindir yine meydan
Şefaat elindedir, senindir yine meydan

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim.

Bir gün ki dalıp bahr-ı gama-ı firkate gittim.
Bir gün hüzün denizinde ayrılığa dalıp gittim.
İlden yitirip kendimi, bîhodluğa yitdim.
Çaresizliğe düşüp, kendimi kaybettim.
İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim.
İsyanımı anıp, akıbetimden endişe ettim.
Bu matlâı yâd eyledi bir seyyid işitdim.
Bu beyti okuyup yâd etti, bir seyyid işittim.

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim!

Ümmîddeyiz yes ile âh eylemeyiz biz!
Ümitliyiz, ümitsizlikle ah eylemeyiz biz!
Sermâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz.
İman sermayesini harap eylemeyiz biz.
Bâbun koyup ağyâre penâh eylemeyiz biz.
Kapını bırakıp, gayrisine gitmeyiz biz.
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.
Sayende, bir kimseye yönelmeyiz biz.

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim!

Bî-çâredir ümmetlerin isyânına bakma
Biçaredir, ümmetlerin isyanına bakma
Dest-i red urup, hasret ile Dûzâha kakma
Elinin tersiyle itip, hasret ile ateşe atma
Rahm eyle amân, âteş-i hicrânına yakma
Merhamet eyle, amân hicran ateşine yakma
Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma.
Ez cümle, günahkar Galip kulunu bırakma.

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin Efendim!
Sen Ahmed i Mahmud u Muhammedsin Efendim!
Hakdan bize sultân-ı müeyyedsin Efendim!…
Haktan bize gönderilmiş Sultansın Efendim!

Bir cevap yazın