İlk insanlar çıplak mıydı? / Kerem Önder

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik…” (A’raf 26)

Takva kelimesi Kur’an’da 250 ayette geçer. Allah korkusu, Allah’a duyulan saygı anlamlarına gelir.

Dünya elbisesi insanı hayvanlar alemine katılmaktan korur.
Kalp elbisesi olan takva ise insanları melekler alemine katar.

Ayetin önceki ayetlerle ilgisi ve münasebeti hususunda şu iki izah yapılmıştır:
1) Allah Teala, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya, yeryüzüne inmelerini emredip, yeryüzünü onlar için bir karargâh kılınca, bunun peşisıra, onların hem dinî hem dünyevî hususlarda muhtaç oldukları herşeyi onlara indirdiğini beyan etmiştir. Dinî ve dünyevî bakımdan insanların ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de, “elbise”dir.

2) Hak Teala, edep yerlerinin açılması konusunda Hz. Adem kıssasını anlatıp, O’nun cennet yapraklan ile örtünmeye çalıştığını zikredince, bundan sonra, insanlar için, avret mahallerini örtsünler diye elbiseyi yarattığını beyan etmiş ve böylece de tesettüre muktedir kılması sebebiyle onlara büyük bir lütufda bulunmuş olduğuna dikkat çekmiştir.

Elbise İndirmenin Manası

Buna göre eğer: “Ayette bahsedilen, “elbise indirme” ne demektir?” denilir ise, biz deriz ki: “Allah Teala, yağmuru indirmiştir. Yağmur vasıtasıyla da, kendisinden elbiseler yapılan şeyler meydana gelmiştir. İşte böylece Cenâb-ı Hak, sanki el­biseyi (gökten) indirmiştir. Bu hususta sözün özü şudur: Yerde meydana gelen şeyler, gökten inen şeylere bağlı olunca, Allah Teâlâ, sanki yerdekileri gökten indirmiş olur, Hak Teâlâ’nın, “Sizin için davarlardan, sekiz eş indirdik” (Zümer, 6) ve “Bir de kendisinde çetin bir sertlik bulunan demiri indirdik” (Hadid, 25) ayetleri de bu manadadır.

“Rîş”, süs etbisesidir. Bu, kuşun tüyü manasına gelen kelimesinden mecazî olarak kullanılmıştır. Çünkü tüy, kuşun elbisesi ve süsüdür. Yani, “Biz size iki elbise indirdik, birisi edep yerlerinizi örter, diğeri de size süs olur” demektir. Çünkü zînet (süslenme), meşru bir maksaddır. Nitekim Cenâb-ı Hak, “(Allah) hem onlara binmeniz, hem de zînet için atları… yarattı” (Nahl, 8) ve “O (davarlarda) sizin için ne güzel zinet (ve zevk) vardır” (Nahl) buyurmuştur.

Ayetteki, zalike hayr “Bu daha hayırlıdır” ifadesi hakkında, Ebu Ali el-Fârisî: “Bunun manası, “Takva elbisesi, sahibi onu alıp giyindiğinde, sahibi için daha hayırlıdır ve onu Allah’a, diğer elbiseler ile süs için giyilen elbiselerden, daha fazla yaklaştırıctdır” şeklindedir” demiş ve şöyle devam etmiştir: “Hak Teala’nın, “Allah ona açlık ve korku elbisesini tattırdı” (Nahl, 112) ayetinde, açlık ve korku, elbise olarak ifade edildiği gibi, burada da takvaya izafe edilmiştir.” Fahreddini Razi

* Hz. Ömer r.a. zamanında bir sahabe efendimiz yırtık elbise giyerdi. Zengin olmasına rağmen o bunun için bir takva göstergesiydi!

* İlk insanlarda kardeşler arası evlilik caizdi. 40 doğumdan sonra kardeşler arası evlilik yasaklandı ve amca çocukları arası evlilik helal kılındı. Amca, teyze, dayı çocuğu ile evlenmek tenzihen mekruh olmakla birlikte hala caizdir.

* Kurbanın en iyisi hangisidir? Boynuzlu koç en hayırlısıdır.

* Demir nasıl oluşur? Demir, dünyada oluşmaz yağmurlar ile Allah tarafından gökten indirilir ve madenler işlenip çelik elde edilir.

* Zekat vermemek için yamalı elbiseyle gezen esnaflar var!

Web /
Facebook / http://www.facebook.com/kereminden
Twitter / http://twitter.com/keremonder1
Instagram / http://www.instagram.com/kerem_onder/
SoundCloud / http://soundcloud.com/keremonder
İngilizce Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/channel/UCkfXQE1PhwwReCzE-_-ltRw
Almanca Altyazı Kanalı / https://www.youtube.com/channel/UCIHZCgSfmwVhLQkgY1qs30w

Bir cevap yazın