Kadir Gecesinde Okunacak Dualar

KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:
Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:
– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.
(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur’andan bilinen tüm dualar okunabilir.

Kadir Gecesi Duası Türkçe Anlamı

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir.

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Hz. Aişe validemiz : “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz : “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur.

Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner.

Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir.

Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Kur’ân-ı Kerîm’de mevcud olan duâlardan birkaçının meâl-i şerifleri şunlardır:

1 – “Ey Rabbimiz! Sen amellerimizi fazl u kereminle kabul buyur. Şüphe yok ki, dâimâ düâlarımızı işiten, niyetlerimizi bilen Şensin.”

2 – “Ey Râb! Dinledik, itaat ettik, mağfiretini niyâz ederiz.”

3 – “Ey Rabbimiz î Bize dünyâda da, âhirette de iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azâbından koru.”

4  “Ey Rabbimiz! Bu beldeyi bütün âfetlerden emin kıl. Ahalisinden, Allah’a ve âhiret gününe imân edenleri birtakım meyve ve mahsullerle rızıklandır.”

5 – “Ey Rabbimiz ! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, kalbleri- mizi kaydırma. Bize kendi tarafından rahmet ihsân eyle. Şüphesiz herkesin murâdını veren Şensin.”

6 – “Ey Ulu Tanrımız! Şayet unutursak veya hatâ edersek, yaptığımız günahlardan dolayı bizi muâhaze etme.”

7 – “Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Çekemiyeceğimiz yükü taşıtma; bizi affet; bizi esirge. Mevlâmız, yardımcımız Şensin. Kâfirlere (Seni tanımıyan- lara) karşı bize yardım et.”

8 – “Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitâb’a îmân ettik. Peygambere tâbî olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberleri tanıyan şâhidlerle beraber yaz.”
(1) Kur’ân-ı Kerîm, Bakare, Âl-i İmrân, A’râf, Îbrâhîm sûreleri.

9 – “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl (Bize metanet ve sebat ver); kâfirlere karşı bize yardım et.”

10 – “Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasiyle va’d buyurduğun şeyleri bize ihsân et. Kıyamet Günü bizi rüsvây etme. Şüphe yok ki Sen vadinden aslâ hulf etmezsin.”

11 – “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen biz her halde büyük zarar ve ziyan görenlerden oluruz.”

12 – “Ey Rabbimiz! Dünyada da âhirette de bize iyilik yaz. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz Sana döndük, gösterdiğin yolu tuttuk.”

13 – “Yâ Râb! Beni de, zürriyetimi de, namazı dosdoğru kılanlardan yap, düâlarımı da kabûl buyur.”

14 – “Ey Rabbimiz! Kıyâmette Hesap Dîvânı kurulduğu zaman, beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri mağfiret buyur; günahlarımızı affet.”

 

Resûl-i Ekrem sallâ’llâhü aleyhi ve sellem Efendimizin muhtelif zamanlarda, ümmetini tâlim için îrâd buyurdukları özlü duâlardan mealler:

1 – “İlâhî! Bütün işlerimizi hayırla neticelendir. Dünyâ musibetlerinden ve âhiret azâbmdan bizi koru.”

2 – “İlâhî! Bildiğim ve bilmediğim hayırların hepsini Senden isterim.”

3 – “İlâhî! İhsân etmekte olduğun nimetinin elimden gitmesinden, âfiyetin değişmesinden, ansızın karşılaşacağım mûsibetten Sana sığınırım. Beni bunlardan muhafaza buyur.”

4 – “İlâhî! İşlerimi bir an bile bana bırakma. Verdiğin iyi şeyleri benden alma.”

5 – “İlâhî! Şekl ü Suretimi nasıl güzel yaratmışsan, ahlâkımı da güzelleştir.”

6 – İlâhî! Dînim ve dünyam için, ehlim ve mâlim için Sen’den afiyet dilerim.

7 – İlâhî! Bana öğrettiğin bilgilerle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak şeyleri öğret, ilmini artır.”

8 – “Allah’ım! Yoksulluktan, hor ve hakir olmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım.”

9 – İlâhî! Vücûdumda, kulağımda, gözlerimde bana devamlı afiyet ver.”

10 – “İlâhî! Geleceğinden korkulan herhangi bir musibetin tasasını çekmekten, zarardan, acizden, tenbellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım.”

11 – “İlâhî! Hâlâl mal ver; haramdan uzak kıl. Kendinden başkasına muhtaç etme.”

12 -. “İlâhî! Beni ilimde zengin kıl. Hilm ile beze, takva ile şereflendir; âfiyetle süsle/’

13 – “İlâhî! Fena huylardan, fena âmellerden, nefsânî arzulardan, maddî ve manevî hastalıklardan Sana sığınırım.”

14 -“İlâhî! Bana sıhhat, iffet, emânet, güzel huy ihsân buyur. Kötü huylardan ve kötü arzulardan, din ve dünyaya zarar verecek herşey- den Sana sığınırım. Bunlardan beni uzak kıl.”

15 – “İlâhî! Faydasız ilimden, hâlis olmayan âmelden, kabûl olunmayacak düâdan Sana sığınırım.”

16 -* “İlâhî! İşlerimi korumaya yarayan dînimi, medâr-ı maişetim olan dünyâmı, ebedî hayâtı muhtevi olan âhiretimi islâh et.”

17 – “İlâhî! Ümmetimin işlerinden bir vazifeye tâyin olunup da onlara haşin muamele edenleri müşkilâta uğrat. Ümmetimin işlerinden birine vâli tâyin olunup da onlara mülâyemet ve sühûlet gösterenlere Sen de rıfk ile muâmele et.”

18 – “İlâhî! Herşeyde Senden sebat, doğru sözlü lisan, temiz bir kalb isterim.”

19 – “Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster. Ve hak yolunda yürümeye muvaffak kıl. Bâtılı da bâtıl göster. Ondan uzak olmayı mü* yesser kıl.”

20 – “Yâ Rabbi! Bize hakâyık-ı eşyayı olduğu gibi göster.”

 

Kadir Gecesinde Okunacak Sureler

Kadir Gecesi’nde;

  • Yasin,
  • Tebareke,
  • Amme,
  • Kadir Suresi
  • İnşirah Suresi

okumak faydalıdır.

Report

What do you think?

Bir Cevap Yazın